Så fungerar säljstarten

 1. Klicka på ”Ta en kölapp” på brfsoderdepan.se startsida. Knappen blir aktiv klockan 12.00 på måndag den 8 maj. Du får din plats i kön genom att fylla i e-postadress och klicka på skicka.

 2. För att din kölapp ska vara giltig måste du skicka in komplettering av kontaktuppgifter via den länk som dyker upp i tackmeddelandet efter att du tagit din kölapp. Denna komplettering måste vara klar senast klockan 13.15.

 3. Säljstarten stänger och knappen blir inaktiv klockan 13.00.

 4. Anmälningarna registreras i turordning utifrån när du skickat in din e-postadress.

 5. En lista upprättas baserat på turordningen.

 6. Mäklarna börjar ringa utifrån turordningslistan löpande efter säljsläppet för att skriva bokningsavtal. När du blir kontaktad av mäklarna ska du vara redo med vilken lägenhet du är intresserad av att boka. Är du inte redo att skriva bokningsavtal när mäklarna kontaktar dig kommer de att fortsätta ringa nästa person på turordningslistan.

 7. De lägenheter som bokas uppdateras på vår hemsida under tiden bokningsavtalen skrivs och går att följa här.

  Vid frågor om lägenheterna eller köpprocessen, kontakta våra mäklare på Wilma fastighetsmäkleri.

Att köpa i brf Söderdepån

Att köpa en lägenhet är en av livets stora investeringar. För oss på Einar Mattsson är det därför viktigt att du upplever ditt köp som tryggt och enkelt. Därför samarbetar vi med mäklare som guidar dig genom hela processen – från ditt första besök på visning till signerat kontrakt. 

Amorteringsfritt första fem åren vid belåning under 70%

En trygg bostadsaffär

Räntekostnadsgaranti på Einar Mattssons vis

När du köper en bostadsrätt behöver du inte bara ett bolån för lägenheten du köpt. Din bostadsrättsförening har också ett gemensamt lån som alla medlemmar står för tillsammans. Om räntan höjs resulterar det ofta i en höjd månadsavgift. Vi tycker inte det känns schysst att avgiften höjs på grund av höga lån i föreningen innan du ens har hunnit flytta in, eller efter ett par år då föreningens verkliga räntor ska betalas. Vi tycker att du ska få bättre koll på avgiften. Det är vår räntekostnadsgaranti.

Om räntan är högre än i den ekonomiska planen när föreningen ska ta sitt lån så sänker vi lånet. Avgiftens nivå påverkas alltså inte av räntehöjningar redan innan du har flyttat in. Den här amorteringen är inte ett tillfälligt stöd utan den är permanent, vilket leder oss till det bästa. Föreningen får en långsiktigt stabilare ekonomi. Därför skulle vi säga att det är ett otroligt bra tillfälle att köpa en lägenhet i brf Söderdepån nu, för här finns det en räntekostnadsgaranti – på Einar Mattssons vis.   

Mäklarna

Wilma fastighetsmäkleri

Helena Blomqvist

Telefon: 072-880 80 76
E-post: helena@wilmafastighetsmakleri.se

Thomas Bergstedt

Telefon: 076-611 22 30
E-post: thomas@wilmafastighetsmakleri.se

Att köpa en bostadsrätt

Bostadsrättsföreningen Söderdepån har bildats av Einar Mattsson. Fram till dess att det finns boende i föreningen som kan ta över styrelsearbetet bistår vi med en tillfällig styrelse. Vid överlämning finns den tillfälliga styrelsen tillgänglig för att bistå med uppstarten av styrelsearbetet.

Som innehavare till en bostadsrätt är du medlem i en bostadsrättsförening och äger en andel av den. Du blir delägare av föreningens tillgångar (till exempel byggnader, mark och kassa) och skulder (till exempel lån). Det betyder att du inte köper själva lägenheten, utan rätten att bo i just den lägenheten. Samtidigt övertar du ansvaret för det inre underhållet av lägenheten.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt Bostadsrättslagen. Föreningen äger och förvaltar byggnader, mark och gemensamma utrymmen tillsammans. Det är du och de övriga medlemmarna som bestämmer hur föreningen ska skötas genom den valda styrelsen. Styrelsen ansvarar för fastigheten och sköter det löpande arbetet mellan årsstämmorna. Till sin hjälp har styrelsen Einar Mattssons förvaltningsbolag, som sköter den tekniska och ekonomiska förvaltningen de tre första åren. Styrelsen väljs vid föreningens årsstämma.

FÖRENINGENS EKONOMI

Att ingå i en bostadsrättsförening kan innebära ett ekonomiskt risktagande. Föreningen finansieras huvudsakligen av medlemmarnas årsavgifter och ska täcka föreningens drift-, underhålls- och räntekostnader. Vid höjda kostnadsnivåer kan föreningen tvingas att höja sina avgifter för att täcka kostnaderna.

Mer information kring föreningens ekonomi hittar du i kostnadskalkylen eller den ekonomiska planen, som tas fram inför tecknande av förhandsavtal respektive upplåtelseavtal.

Innan de fastställs granskas både kostnadskalkyl och ekonomisk plan av granskningsmän som är godkända av Boverket, myndigheten för byggande och boende.

Under entreprenadfasen bär Einar Mattsson det ekonomiska ansvaret för föreningens ekonomi. Entreprenadfasen löper på tills entreprenaden i sin helhet är slutgodkänd. Därefter påbörjas förvaltningsfasen, då föreningens ekonomi ska stå på egna ben. Om inte alla lägenheter är sålda garanterar Einar Mattsson att föreningen inte går minus på grund av bortfall av månadsavgifter. Einar Mattsson köper dessutom de lägenheter som eventuellt är osålda efter förvaltningsfasens första sex månader.

ÅRSAVGIFT

Avgiften till föreningen betalas månadsvis i förskott från och med tillträdesdagen.

 

En noggrann köpprocess

BOKNINGSAVTAL

Inom en vecka från att bokningsavtal har tecknats ska en bokningsavgift om 50 000 kr erläggas för dess giltighet. Bokningsavgiften är en del av den totala insatsen. Bokningen syftar till att parterna ska teckna förhandsavtal avseende bostadsrättsupplåtelse och därefter upplåtelseavtal avseende bostadsrätt. Observera att du inte får sälja din lägenhet innan du själv har tillträtt den.

FÖRHANDSAVTAL

Detta avtal tecknas innan lägenheten är färdigställd och innebär att föreningen reserverar lägenheten till dig. Förhandsavtalet är ett bindande avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. I samband med tecknandet ska en förskottsbetalning om 50 000 kr betalas: även denna summa är en del av den totala insatsen. Om Einar Mattsson mot förmodan beslutar att inte genomföra projektet kommer hela förskottsbetalningen att återbetalas. 

Årsavgifterna som redovisas baseras på bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl, som är granskad och godkänd av intygsgivare utsedda av Boverket. När förhandsavtal har tecknats och förskottsbetalningen är inbetald kommer din lägenhet att markeras som såld på projekthemsidan. 

UPPLÅTELSEAVTAL

Du får en kallelse från ansvarig mäklare när upplåtelseavtal ska tecknas. Då har föreningens ekonomiska plan blivit granskad och registrerad hos bolagsverket och föreningen erhållit alla nödvändiga tillstånd. Föreningen kommer i samband med detta att pröva om du och eventuella andra medköpare kan godtas som medlemmar i föreningen. Vid avtalstecknandet upptas du och dina medköpare som medlem i föreningen.

INFLYTTNING

I samband med tecknande av upplåtelseavtalet så får du slutgiltig information angående din inflyttning. Inför inflyttningen ska resterande del av insatsen betalas. De tidigare delbetalningarna räknas av från insatsen. Mer information om inflyttning och betalning skickas ut i god tid innan. I samband med inflyttning får du den digitala boendepärmen med de drift- och skötselinstruktioner som du som boende behöver till din bostad.

I boendepärmen ska all information du som boende kan behöva finnas samlad.

FASTIGHETSMÄKLARE

Vi samarbetar med en fastighetsmäklare som hjälper dig med alla funderingar kring köpet från visat intresse ända fram till inflyttning. Det är också mäklaren du träffar för att skriva de olika avtalen löpande. Aktuella kontaktuppgifter finns här på hemsidan.

BESIKTNING OCH GARANTI

Inför inflyttningen kommer en oberoende besiktningsman att besiktiga entreprenaden mellan bostadsrättsföreningen och Einar Mattsson för att kontrollera utförda arbeten. Du som köpt en lägenhet av föreningen kommer att få möjlighet att vara med och lämna synpunkter vid ett besiktningstillfälle innan inflyttning och vid behov en uppföljande besiktning cirka två månader efter inflyttningen. Kvalitetsansvarig enligt plan- och bygglagen kommer att delta när besiktningsmannen beslutar om godkännande av entreprenaden.

En uppföljning sker även cirka 2 år efter godkänd slutbesiktning, då eventuella garantifel som uppträtt under garantitiden noteras för att därefter åtgärdas. Einar Mattsson erbjuder ytterligare 3 års garanti, alltså totalt 5 år till dig som kund.

Vi vill att du ska känna dig trygg med ditt bostadsköp och med den kvalitet vi levererar i våra nya hem. Utöver garantitiden finns en ansvarstid om ytterligare 5 år, totalt 10 år efter att entreprenaden är godkänd.

VILLKOR I ÖVRIGT

Övriga villkor kommer att framgå av förhandsavtalet, upplåtelseavtalet och av andra handlingar såsom bostadsrättsföreningens stadgar, kostnadskalkyl och ekonomisk plan. Du kan endast ha en aktiv lägenhetsaffär åt gången med Einar Mattsson.

Så här går säljstarten till

 1. Klicka på ”Ta en kölapp” på brfsoderdepan.se startsida. Knappen blir aktiv klockan 12.00 på onsdag den 23 november. Du får din plats i kön genom att fylla i e-postadress och klicka på skicka.

 2. För att din kölapp ska vara giltig måste du skicka in komplettering av kontaktuppgifter via den länk som dyker upp i tackmeddelandet efter att du tagit din kölapp. Denna komplettering måste vara klar senast klockan 15.15.

 3. Säljstarten stänger och knappen blir inaktiv klockan 15.00.

 4. Anmälningarna registreras i turordning utifrån när du skickat in din e-postadress.

 5. En lista upprättas baserat på turordningen.

 6. Mäklarna börjar ringa utifrån turordningslistan från kl 17.00 samma dag för att skriva bokningsavtal. När du blir kontaktad av mäklarna ska du vara redo med vilken lägenhet du är intresserad av att boka. Är du inte redo att skriva bokningsavtal när mäklarna kontaktar dig kommer de att fortsätta ringa nästa person på turordningslistan.

 7. De lägenheter som bokas uppdateras på vår hemsida under tiden bokningsavtalen skrivs och går att följa här på hemsidan under priser.

Vid frågor om lägenheterna eller köpprocessen, kontakta våra mäklare på Wilma fastighetsmäkleri.